آیین نامه استعداد درخشان

- آین نامه های استعداد درخشان

1- جدول تخصیص امتیاز دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دستیاری

 

2-آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان

 

3-استفاده از سهمیه استعداد درخشان در آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی سازمان سنجش کشور

 

4-جدول تخصیص امتیاز دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

 

5- آیین نامه سهمیه  دانشجویان استعداد درخشان در آزمون دستیاری

 

6- دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی 

 

7-دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند (ک) ماده 2 آیین نامه (تسهیلات آموزشی،پژوهشی،و رفاهی ویژه استعداد های درخشان )

 

8- آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشجویان مشمول استعداد درخشان

 

9-اساسنامه ی وزارت

 

10-اعضای کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی

 

11-آئين نامه  داخلی كميته دانشجويي توسعه علوم پزشکی

 

12-دانشجویان عضو کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشجو

جستجو