کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای
مسئول کارگروه: دکتر مصیب مظفری
اعضای کارگروه:
دکتر سید رحمت الله موسوی مقدم، دکتر علی اشرف عیوضی، دکتر محمدصادق عابدزاده، دکتر امین میرزایی، دکتر سجاد مظلومی، دکتر محمدرضا سلطانی
کارشناس کارگروه:
فاطمه پالیزبان

سامانه رصد (ثبت موارد سوء رفتار حرفه ای)

کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور
مسئول کارگروه: دکترعنایت انوری
اعضای کارگروه:
دکتر مصیب مظفری، دکتر محمدرضا کفاشیان، دکتر حمیدرضا کاظمی، دکتر آرمان آزادی، دکتر محمدصادق عابد زاده، دکتر محسن جلیلیان، دکتر سیروس نوروزی و سرکار خانم ملوک جعفرپور
کارشناس کارگروه:
زیبا یگانه
مولفه های اجتماعی سلامت بر اساس گروه های مصوب دانشگاه
گزارش عملکرد کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور
اجرای اولین دوره از برنامه یادگیری در جامعه

کارگروه آموزش مجازی
مسئول کارگروه: دکتر ساناز اعظمی
اعضای کارگروه:
دکتر نورخدا صادقی فرد، دکتر مصیب مظفری، دکتر جهانگیر عبدی، دکتر محسن جلیلیان، مهندس مریم داوری
کارشناس کارگروه: علیرضا میرزایی کارزان
گزارش عملکرد کارگروه آموزش مجازی
اقدامات پیش رو

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک

جستجو