مدیر مرکز

مدير مركز 

 

 

نام : مصیب

نام خانوادگی : مظفری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

رتبه دانشگاهی:  دانشیار
پست الکترونیک:

شماره تلفن/ فاکس محل کار : 08412223083

 

اعضا هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

نام: ساناز

 

نام خانوادگی: اعظمی

مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت جامعه

رتبه دانشگاهی: استادیار

 

همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 


 

 

 1

واحد ارزشیابی برنامه و ارتقاء کیفیت آموزشی

فاطمه پالیزبان

2

 واحد آموزش و توانمند سازی اعضای هیئت علمی

طاهره راه نشین

 3

 واحد استعدادهای درخشان،المپیاد علمی و سایت مرکز مطالعات

دکتر ناهید ماسپی
4 واحد آموزش مجازی و پژوهش در آموزش و دانش پژوهیدکتر مریم خیری
5  واحد طرح تحول آموزش پزشکی  زیبا یگانه
جستجو