مدیر مرکز

مدير مركز 

 

نام : مصیب

نام خانوادگی : مظفری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

رتبه دانشگاهی:  دانشیار
پست الکترونیک:

شماره تلفن/ فاکس محل کار : 08412223083

 

اعضا هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


نام: ساناز

نام خانوادگی: اعظمی

مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی

رشته تحصیلی: بهداشت جامعه

رتبه دانشگاهی: استادیار

 

همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

1

واحدهای برنامه ریزی درسی ، ارزیابی درونی

 علیرضامیرزایی کارزان

 2

واحد پژوهش در آموزش و دانش پژوهی


 3

واحد ارزشیابی اساتید و تحلیل آزمون

فاطمه پالیزبان

4

 واحد آموزش و توانمند سازی اعضای هیئت علمی

الهام رستمی

 5

 واحد استعدادهای درخشان،المپیاد علمی و سایت مرکز مطالعات

زیبا یگانه

6 واحد آموزش مجازی
مسئول واحد: دکتر ساناز اعظمی
7
 واحد طرح تحول آموزش پزشکی
 لیلا شجاع
جستجو