مراکز EDC دانشگاه ها
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  آدرس سایت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  اصفهان 

http://edc.mui.ac.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی

http://old.sbmu.ac.ir  

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تهران http://edc.tums.ac.ir
 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir
 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل  http://edc.mubabol.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز  http://edc.tbzmed.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شیراز http://edc.sums.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اهواز  http://edc.ajums.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی همدان  http://dme.umsha.ac.ir

 

جستجو