اهداف:
واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي مشغول به فعالیت می باشد .
به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش ، رویکرد اصلی این واحد تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبناي حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد است.
1- افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزش پزشکی
2- ارتقاء مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان
3- راه اندازی فرآیند طراحی و اجرای پژوهش ها در زمینه آموزش پزشکی
4- استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات(IT) به منظور رشد و ارتقای مهارت های پژوهش در آموزش
5- بکار گرفتن نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی های کلان و مبانی مدیریت آموزشی دانشگاه(Translational Research)
6- جهت دهی پژوهش های اعضای هیأت علمی به سمت ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی آنان
7- هدایت پژوهش های دانشجویی در راستای سیاست های ارتقای سلامت جامعه

جستجو