وظایف:

1- تهیه و تدوین ساختار پژوهش در آموزش
2- تعیین اهداف کلی و اهداف ساختاری فعالیت های مربوطه
3- تعیین اعضای کمیته پژوهش در آموزش
4- تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش
5- تعیین روند و فرآیندهای مرتبط با مراجعین محترم حوزه پژوهش در آموزش
6- اطلاع رسانی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش
7- تعیین محورها و اولویت های پژوهش در آموزش بر  اساس نیازها
8- کارشناسی طرحهای تحقیقاتی براساس دیدگاه علمی از طریق طرح در کمیته پژوهش در آموزش
9- نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی
10- تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه
11- ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان
12- ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند
13- هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی

جستجو