طراحی سایت
کارشناس واحد

نام ونام خانوادگی:    الهام رستمی
  مدرک ورشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

محل کار:مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی
ایمیل:     

تلفن: 08432223083                         

شرح وظایف وخدماتی که توسط واحد ارائه می شود:

1) طراحی وبرگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی
2) شناسایی وجلب همکاری اعضای هیات علمی به ویژه شرکت کنندگان در دوره های آموزش پزشکی
3) تامین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه یرنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه های آموزشی وارزشیابی آموزش و..
4) تشکیل گروه های آموزشی برای برگزاری همایش ها، کارگاه ها ودوره های آموزشی دررابطه با نیازهای آموزشی در سطح گروههای آموزشی ودانشکده ها
5) شرکت در تهیه برنامه ها ومواد آموزشی همایش ها، کارگاه ها ودورههای آموزشی وهمکاری واحد برنامه ریزی ورسانه ها
6) همکاری با گروه های آموزشی دررابطه با طراحی واجرای کارگاه های مورد نیاز اعضاء هیات علمی
6) طراحی واجرای کارگاه ها ودوره های جدید آموزشی در زمینه های آموزش پزشکی بر اساس نیازسنجی دوره ای
7) همکاری مستمربا مسئوولین واحد اعضای هیات علمی دفاتر توسعه ی آموزش پزشکی دانشکده هاوتشکیل نشست های دوره ای
8) طراحی واجرای برنامه های آموزش مستمر اعضای هیات علمی
9) طراحی واجرای مطالعات پژوهشی در زمینه های نیازسنجی ، تاثیر  دوره های آموزشی ، آگاهی  نگرش  وعملکرد اعضای هیات علمی قبل وبعد ازشرکت دردوره های آموزشی این واحد وموارد مشابه برای بازنگری برنامه هاومحتوای کارگاه هاودوره های آموزشی برگزارشده توسط این واحد

جستجو