کارشناس واحد

کارشناس واحد : خانم طاهره راه نشین 

 

شماره تماس: 32223083

پست الکترونیک : rahneshin.t6796@gmail.com

رشته : روانشناسی بالینی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

 

شرح وظایف

کارگاه توانمند سازی کارکنان و اعضای هیات علمی
جستجو