کارشناس واحد

کارشناس واحد : خانم طاهره راه نشین 

 

شماره تماس: 32223083

کارگاه توانمند سازی کارکنان و اعضای هیات علمی

- لیست کارگاه های برگزار شده سال 1398 (کارکنان)

 

-لیست کارگاه های برگزار شده سال 1398(اعضای هیات علمی و اساتید)

 

-لیست کارگاه های برگزار شده سال 1399 (کارکنان)

 

-لیست کارگاه های برگزار شده سال 1399 (اعضای هیات علمی )

جستجو