معرفی و اهداف واحد

 

معرفی واحد ارزشیابی اساتید و ارتقا کیفیت آموزش:

 

واحد ارزشیابی دانشگاه با ارزشیابی فرآیندهای آموزشی درصدد بهبود کیفیت آموزش تئوری وکاربردی بوده و به افزایش  توانایی های آموزش دهندگان و توسعه دوره های آموزشی توجه دارد. ایجاد نظام ارزشیابی، ابزاری را برای دانشگاه فراهم می کند تا فرآیندهای آموزشی را مورد بازبینی قرار داده و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف، مسئولین را در جهت  تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی برای نقاط ضعف راهنمایی کند.

  

  اهداف واحد:

   با توجه به اینکه واحد ارزشیابی از ارکان  مهم و اصلی مرکز مطالعات  و توسعه آموزش پزشکی است مهمترین اهداف آن عبارتند از:

      1- بازنگری ابزارهای ارزشیابی

      2- استقرار ارزشیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با روشهای متعدد (ارزشیابی 360 درجه)

      3 - بهره وری از نتایج ارزشیابی جهت ارتقاء پایه سالانه و ارتقا مرتبه اساتید 

      4 - آموزش شیوه ارزشیابی به اعضاء و مسئولین EDO دانشکده ها  

      5- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه های نوین ارزشیابی  

 

 

کارشناس واحد

کارشناس واحد: خانم فاطمه پالیزبان

 

رشته :کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

شماره تماس :08432223083

 

پست الکترونیک:fatima.2006as@gmail.com

 

شرح وظایف

 

 

جستجو