اطلاعیه

برگزاری سه نشست کارگروه های بازنگری برنامه درسی رشته بهداشت عمومی در تابستان جاری

نمونه طرح دوره اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 90

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پزشکی

دانشکده پیر ا پزشکی

برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر

طرح_درس.بارداري1 

فیزیولوژی قلب و عروق

 آناتومي و فيزيولوژي دستگاه

بهداشت

 

 

 

 

کارشناس واحد

 

نام و نام خانوادگی:علیرضا میرزایی

جستجو