افق چشم انداز

واحد پژوهش در آموزش بر اساس مأموریت های محوله و با شناخت نقاط قوت و ضعف خویش و استفاده از تمام فرصتها و تهدیدات موجود و استفاده از تمام تجارب ضمن هماهنگی و همکاری با تمام بخشهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایلام بر این عزم است تا به رتبه برتر در بین تمام واحدهای پژوهش در آموزش دانشگاههای تیپ 3 در زمینه ارائه مقالات در حوزه آموزش و بکارگیری شیوه های نوین آموزشی دست یابد.

جستجو