بیانیه ماموریت

واحد پژوهش در آموزش مأموریت دارد به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم آموزش و پژوهش معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با رعایت کلیه مقررات و قوانین از یک سو و با آزادی عمل و اختیارات قانونی از سوی دیگر نقش مهمی را در تحقیق راهبردها و اهداف کلی نظام آموزشی و پژوهشی کشور داشته باشد. همچنین مأموریت دارد تا ضمن حفظ شأن و جایگاه اساتید پیشکسوت با رویکرد ارتقاء کمی و کیفی شیوه های آموزشی در جهت توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه به منظور افزایش کارآیی و   بهره وری بر پایه ارزشهای اخلاقی و انسانی تلاش نماید.
بر این اساس مأموریت 5 ساله خود را در جهت مأموریت های سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران و اهداف کلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بصورت زیر تعریف می نماید:

1- ارتقاء کمی و کیفی شیوه های آموزشی 
2- ارتقاء کمی و کیفی طرح های ارائه شده در حوزه پژوهش در آموزش
3- ارتقاء کمی و کیفی مقالات ارائه شده به مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی در حوزه پژوهش در آموزش
4- مشارکت و همکاری با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه به منظور بهبود و ارتقاء فعالیت های علمی و آموزشی در حوزه پژوهش در آموزش
5- تعیین و استفاده از اساتید و اعضای هیأت علمی مبرز در شورای پژوهش در آموزش
6- همراستایی و هماهنگی برنامه های پژوهش در آموزش با سیاستهای توسعه ای آموزشی و پژوهشی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7- تلاش در جهت افزایش حس مسئولیت پذیری در اساتید و دانشجویان به عنوان ضرورت نیل به توسعه پایدار
8- تلاش در جهت اجرای هر چه بهتر تکریم و احترام متقابل بین دانشجویان و اعضای هیأت علمی
9- افزایش روحیه کار گروهی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان و نیز استفاده هر چه بیشتر از دانشجویان در کارهای تحقیقاتی مشترک با اعضای هیأت علمی
10- تلاش در جهت مطالعه و بکارگیری شیوه های نوین آموزشی و تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی و اصلی آموزش و بهره وری
11- تلاش در جهت رشد فناوری اطلاعات به عنوان ضرورت یادگیری و آموزشی و پژوهش مداوم

جستجو