تجزیه و تحلیل استراتژیک محیط

الف) عوامل درونی:

         1-4- فهرست اولویت بندی شده نقاط قوت:
جدول تحلیل نقاط قوت(Strengthes)

ردیف  موضوع
S1 عزم جدی در جهت ایجاد تغییرات مثبت
S2  وجود اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان جوان و مستعد
S3  برقراری کارگاههای آموزشی و شرکت اعضای هیأت علمی در این کارگاهها
S4  همکاری و هماهنگی بین اعضای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
S5  وجود درصد بالای دانشجوی بومی
S6 وجود امکانات مناسب آموزشی(فناوری اطلاعات)
S7  علاقمندی و حمایت معاونت آموزشی  از فعالیت های پژوهش در آموزش
S8  وجود منابع مناسب کتابخانه (کتب و مجلات)
S9   وجود واحد اساتید مشاور

2-4- فهرست اولویت بندی شده نقاط ضعف:

جدول تحلیل نقاط ضعف(Weaknesses)

ردیف موضوع
w1  
w2  
w3  


ب) عوامل بیرونی:

3-4- فهرست اولویت بندی شده فرصتها:
جدول تحلیل فرصتها(Opportunities)

 

ردیف موضوع
01 حمایت مسئولین دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی از فعالیتهای پژوهش در آموزش
02 امکان ارتباط و استفاده از تجربیات سایر دانشگاهها
03 امکان استفاده از اعضای هیأت علمی طرح و سرباز
04 همکاری مراکز آموزشی در انجام طرح های تحقیقاتی
05 آشنایی کامل معاونت آموزشی و پژوهشی با فعالیتهای پژوهش در آموزش
06 راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در سطح دانشگاه
07 وجود شورای پژوهشی دانشگاه
08 امکان ارتباط با سایر مراکز EDC


 4-4- فهرست اولویت بندی شده تهدیدها:

جدول تحلیل تهدیدها(Threats)

ردیف  موضوع
T1 عدم کفایت اعتبارات تخصیص داده شده به طرح های پژوهش در آموزش
T2 طولانی شدن روند تصویب طرح های تحقیقاتی پژوهش در آموزش
T3 گزینش نامناسب دانشجویان و ضعف بنیه علمی آنها
T4 دخالت دیدگاههای خارج از شورای پژوهش در روند تصمیم گیریها
T5 عدم همکاری مراکز آموزشی درمانی، سایر دانشکده ها و بخشهای دیگر دانشگاه با این واحد
T6 انتقال و مهاجرت اعضای هیأت علمی
T7 عدم وجود فضای آموزشی مناسب و استاندارد در اجرای طرح ها
T8 عدم حمایت از طرح های پژوهش در آموزش اعضای هیأت علمی توسط مسئولین
T9 تغییر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور
T10 بحران های سیاسی اجتماعی و تأثیرپذیری مسائل آموزشی از این بحران ها
T11 عدم وجود روحیه لازم در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان در ارائه و اجرای طرح های پژوهش در آموزش

جستجو