موضوعات استراتژیک
 موضوعات استراتژیک
استراتژی های ناشی از SO:
 
فهرست اولویت بندی شده از استراتژی های ناشی از so
ردیف
استراتژی
s
O
1
 افزایش کیفیت فعالیت های پژوهش در آموزش
8-6-3-2-1
3-2-1
2
ارزیابی مستمر فعالیت های شورا و واحد پژوهش در آموزش
7-4-1
8-7
3
فراهم آوردن امکان ارائه اولویت های پژوهش در آموزش برای اعضای هیأت علمی
8-4-2-1
8-7-4-2-1
4
فراهم آوردن زمینه لازم به منظور مشارکت اساتید، پرسنل و دانشجویان در روند   برنامه ریزی و تصمیم گیری ها
9-7-3-2-1
5-4-3-1
5
ترغیب به استفاده از تکنولوژی های نوین و فناوری اطلاعات در فعالیت های پژوهش در آموزش
8-6-3-2-1
8-6-2-1
6
ایجاد ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز EDC 
4-3-1
8-4-2-1
7
فراهم آوردن زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز آموزشی
8-6-3-2-1
8-4-3-2-1
8
تقویت بنیه علمی، آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با ارائه طرح های مناسب پژوهش در آموزش
9-8-6-5-3-2-1
8-4-3-1
9
توسعه و تقویت فعالیت های کمیته شورای پژوهش در آموزش
7-2-1
8-5-3-2-1
10
توسعه و حمایت از تحقیقات مشترک اعضای هیأت علمی و دانشجویان
9-7-6-5-3-2-1
7-5-4-3-2-1
11
ایجاد کتابخانه و بانک اطلاعاتی از طرح های پژوهش در آموزش
8-6-4-2-1
2-1
 
  استراتژی های ناشی از WO:
 
فهرست اولویت بندی شده از استراتژی های ناشی از wo
ردیف
استراتژی
w
o
1
تلاش در جهت افزایش و نهادینه کردن اختیارات قانونی شورای پژوهش در آموزش
4-3-2
8-7-5-3-1
2
فراهم آوردن امکانات لازم با همکاری و هماهنگی سایر بخش ها برای ارائه طرح های با اولویت در حوزه پژوهش در آموزش
6-4-3-2-1
7-5-4-3-1
3
تلاش در جهت دسترسی اعضای هیأت علمی، پرسنل و دانشجویان به منابع علمی و اطلاعاتی و طرح های پژوهشی
10-8
5-4-3-2-1
4
استفاده از نیروهای جوان و مستعد و با تجربه در شورای پژوهش در آموزش
6-4-3-2
7-3-1
5
فراهم آوردن زمینه تحقیقات کاربردی متناسب با اولویت های پژوهشی
10-7-5-2-1
7-4
 
 استراتژی های ناشی از ST:
 
فهرست اولویت بندی شده از استراتژی های ناشی از ST
ردیف
استراتژی
S
T
1
تلاش در جهت ایجاد نگرش مثبت معاونت آموزشی و پژوهشی و مسئولین دانشگاه نسبت فعالیت های واحد پژوهش در آموزش
7-3-1
11-8-7-4
2

تلاش در جهت همکاری و هماهنگی با دانشکده ها، مراکز آموزشی درمانی و سایر مراکز EDC

4-3-1
8-6-5-4
3
توجه به مشکلات آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت ارائه طرح های مناسب پژوهش در آموزش به منظور کاهش این مشکلات
9-5-3-1
10-9-3-1
4
تلاش در جهت نهادینه کردن تحقیقات گروهی
9-7-6-4-3-2-1
11-3
5
تلاش در جهت ایجاد انگیزه در بین اعضای هیأت علمی و پژوهشگران به منظور ارائه و اجرای طرح های مناسب پژوهش در آموزش
7-6-4-3-2-1
11-9-5-1
6
انتشار و معرفی فعالیت های پژوهش در آموزش اساتید و دانشجویان به نحو مطلوب و مناسب
8-7-6-3-1
11-8
7
استقبال و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده در جهت افزایش کارایی واحد پژوهش در آموزش
7-4-2-1
11
 
 استراتژی های ناشی از WT:
 
فهرست اولویت بندی شده از استراتژی های ناشی از WT
ردیف
استراتژی
W
T
1
تلاش در جهت حمایت از اجرای طرح های پژوهش در آموزش
6-4-2-1
5-2-1
2
استفاده از نظرات و تجربیات اساتید برجسته دانشگاه به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مناسب
10-6-4-3-2
11-9-8-6-5-4
3
تلاش در جهت ایجاد انگیزه در بین دانشجویان و اساتید به منظور ارائه طرح های مناسب
6-4-2-1
11-10-8-6-3-2-1
4
تلاش در جهت جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در فعالیت های دانشکده
6-4-3-2
11-10-9-4-2
5
ارائه اولویت های پژوهش در آموزش
6-4-2
9-5-4
6
فراخوان ارائه طرح های تحقیقات پژوهش در آموزش از طریق مناسب(آگهی, سایت و....)
6-5-4-2
11-10-5-4
 
جستجو