کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای
مسئول کارگروه: دکتر مصیب مظفری
اعضای کارگروه:
دکتر سید رحمت الله موسوی مقدم، دکتر علی اشرف عیوضی، دکتر محمدصادق عابدزاده، دکتر امین میرزایی، دکتر سجاد مظلومی، دکتر محمدرضا سلطانی
کارشناس کارگروه:
فاطمه پالیزبان

سامانه رصد (ثبت موارد سوء رفتار حرفه ای)

کارگروه آموزش مجازی

مسئول کارگروه: دکتر مرضیه درویش
اعضای کارگروه: دکتر نورخدا صادقی فرد، دکتر مصیب مظفری، دکتر جهانگیر عبدی، دکتر محسن جلیلیان، مهندس مریم داوری
کارشناس کارگروه: زینب سلیمی
گزارش عملکرد کارگروه آموزش مجازی
اقدامات پیش رو

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک

جستجو