راه اندازی و فعال سازی کمیته مشورتی دانشجویی
هدف:
با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است، لذا بمنظور دستیابی به این هدف مهم، بموجب آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (آذر1391) کمیته مشورتی دانشجویی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ایلام در آذر ماه 91 ایجاد شد و اولین جلسه آن رسماً در 18/9/91 با حضور اعضا تشکیل شد.
شرح وظایف
1- زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
2- انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت اموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
4- ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
5- بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
 

جستجو