اخبار و اطلاعیه ها حداقل
کارگاه آموزش مجازی ویژه اعضا هیئت علمی به تفکیک دانشکده ها در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 برگزار شد.

3 کارگاه دانشجویی آموزش کاربری با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 برگزار شد.

کارگاه ساخت محتوی الکترونیک ویژه اعضا محترم هیئت علمی برگزار شد.
Enter Title حداقل

واحد آموزش مجازي

مسئول واحد

نام و نام خانوادگي: دکتر ساناز اعظمي

رشته : بهداشت جامعه

رتبه دانشگاهي: استاديار

 

عملکرد واحد آموزش مجازي

اقدامات پيش رو در واحد آموزش مجازي
گزارش کلاس های آنلاین برگزار شده در سامانه LMS دانشگاه در طول نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک (LMS) حداقل

جستجو