اطلاعیه حداقل

برگزاری سه نشست کارگروه های بازنگری برنامه درسی رشته بهداشت عمومی در تابستان جاری

نمونه طرح دوره اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام سال 90 حداقل

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پزشکی

دانشکده پیر ا پزشکی

برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر

طرح_درس.بارداري1 

فیزیولوژی قلب و عروق

 آناتومي و فيزيولوژي دستگاه

بهداشت

 

 

 

 

کارشناس واحد حداقل

 

نام و نام خانوادگی:علیرضا میرزایی

جستجو