سامانه فعالیتهای نوآورانه

قابل توجه اعضا محترم هیئت علمی

با توجه به برقراری سامانه فعالیتهای نوآورانه به آدرس meded.behdasht.gov.ir در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به اینکه امتیازات پژوهش در آموزش بند 6 ماده 2 آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی در صورتی قابل احتساب خواهد بود که در این سامانه ثبت و به تایید رسیده باشد. لذا از کلیه اعضا محترم هیئت علمی خواهشمند است، در این سامانه ثبت نام بفرمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نماینده دانشگاهی سامانه، سرکار خانم دکتر ساناز اعظمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مراجعه بفرمایید. 

پایش برنامه عملیاتی

اخباربرگزاری کارگاه آشنایی با آسیب های خانوادگی ناشی از شغل ویژه اعضای هیئت علمی مورخ 15/11/97 گزارش کارگاه پدافند غیر عامل ویژه معاونان و مدیران دانشگاه مورخ 22/12/97برگزاری کارگاه مدیبرگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی ویژه کارکنان دانشگاه مورخ
HtmlNoArticles

کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی ویژه کارکنان مورخ11/6/98 روز دوشنبه ساعت 10 الی 12توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار گردید . مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر کیخاونی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند .<

اطلاعیه
دوره های توانمندسازی زبان انگلیسی اعضا هیئت علمی

جلسه سوم دوره تابستانه مهارت های تدریس با موضوع " مهارت های یادگیری و سبک های یادگیری" ویژه اعضای هیات علمی مورخ23/6/98 روز شنبه ساعت 30/8الی 30/12توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار گردید . مدرس این دوره جناب آقای دکتر مصیب مظفری از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند .

جستجو
اتصال سامانه سما به سامانه نماد کشوری